วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อังกฤษ


แผนการจัดการเรียนรู้
1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก (ตัวเด็ก)
2. เรื่อง     อวัยวะบนใบหน้า               ระดับชั้น          อนุบาล 2               เวลา       1     ชม.
3. จุดประสงค์
                - ได้รู้จักอวัยวะต่างๆบนใบหน้า
                - ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
                - เพื่อให้เด็กออกเสียงคำภาษาอังกฤษและฝึกการสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
4.สาระการเรียนรู้
                - ใบหน้าของคนมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ หู ตา จมูก ปาก คิ้ว
5. วิธีการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
Hello เป็นคำทักทาย
ชาวไทยใช้คำ   สวัสดี
Hello…Hello…  น้องพี่
       ทักทายสวัสดี  Hello…  Hello…
-         คุณครูสนทนากับเด็กโดยใช้คำถาม
( บนใบหน้าของเด็กๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะ )

 ขั้นสอน
                                - คุณครูติดกระดาษป่าวรูปใบหน้าในระดับสายตาของเด็ก
                                - กระตุ้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้คำถาม  What this is.? คุณครูติดส่วนประกอบบนใบหน้าที่ละส่วนพร้อมทั้งชี้ไปที่ส่วนประกอบนั้นถามเป็นภาษาอังกฤษ What this is.? และพูดแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้ง
                - เด็กตอบเป็นภาษาไทย คุณครูย้ำเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งสะกดที่ละตัวอักษรให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านออกเสียงตาม ทำเช่นนี้จนครบทุกส่วนบนใบหน้า
                        * E  Y  E  อาย  แปลว่า  ตา

            ขั้นสรุป
                                - คุณครูและเด็กร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงด้วยกัน
                                - คุณครูแจกใบงานให้เด็กนำกลับไปทำเป็นการบ้าน

6. สื่ออุปกรณ์
                - กระดาษป่าวรูปใบหน้า
                - ชิ้นส่วนอวัยวะบนใบหน้า ( หู ตา ปาก จมูก)
                - ใบงาน
 7. ประเมินผล
แบบประเมินผลการทำกิจกรรม
ชื่อเด็ก…………………………………………..
หัวข้อประเมิน
ดีมาก
ดี
ปลาน
กลาง
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ

มีความกระตื้อลือล้นในการทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้น


กล้าแสงออดในการตอบคำถาม


สังเกตการออกเสียงภาษาอังกฤษ


สรุปผลรวม
ผ่าน
ปรับปรุง